Καλώς ήρθατε στο FORUM για την

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ!

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Προσαρμοσμένο στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας» με κωδικό MIS 380416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.

https://prooptikiapasxolisis.gr


FORUM ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

Ημερομηνία: 2015-04-09

Από: ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

Θέμα: ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΩΣ 29 ΕΤΩΝ»

Απάντηση

—————

Ημερομηνία: 2015-04-09

Από: ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Θέμα: Απάντηση:ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το Σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις εκπόνησης Μελετών, Δικτύωσης, Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης, Πληροφόρησης – Συμβουλευτικής – Υποστήριξης, καθώς και δράσεις Κατάρτισης – Επιμόρφωσης, οι οποίες αφορούν σε :

Απάντηση

—————

Ημερομηνία: 2015-04-20

Από: ΚΕΚ ΓΝΩΣΗ

Θέμα: ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Προσαρμοσμένο στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας» με κωδικό MIS 380416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.

• Κατάρτιση για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων σε θέματα κοινωνικής επιχείρησης
• Κατάρτιση για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων σε θέματα επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα
• Κατάρτιση για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων στον τομέα της μεταποίησης – τυποποίησης – προώθησης αγροτικών προϊόντων
• Κατάρτιση για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων στον τομέα συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
• Κατάρτιση για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων σε τεχνικά θέματα μελέτης και εγκατάστασης συστημάτων αξιοποίησης ΑΠΕ με ειδίκευση στα φωτοβολταϊκά συστήματα

Απάντηση

—————

Ημερομηνία: 2015-04-20

Από: ΗΡΑΚΛΗΣ

Θέμα: Απάντηση:ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΙ ΑΚΡΙΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;

Απάντηση

—————

Ημερομηνία: 2015-04-20

Από: ΚΕΚ ΓΝΩΣΗ

Θέμα: Απάντηση:Απάντηση:ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κατάρτιση- Επιμόρφωση

Το Σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στους τομείς που επικεντρώνεται. Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης έχουν ως εξής:

• Κατάρτιση για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων σε θέματα κοινωνικής επιχείρησης
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι να προετοιμάσει τους καταρτιζόμενους για την ίδρυση «κοινωνικής επιχείρησης». Αναλυτικότερα, να αντιληφθούν την έννοια της καινοτομίας και πως αυτή συνδέεται με την επιχειρηματικότητα, να τους διδάξει τους τρόπους επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πελάτη και να τους δώσει ιδέες ανάπτυξης και καλλιέργειας της δημιουργικότητάς τους.

Τα θέματα στα οποία θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι τα εξής:

- Ίδρυση κοινωνικής επιχείρησης σκοπός, κέρδος, επιχειρηματικότητα, πηγές χρηματοδότησης.
- Βασικές λογιστικές έννοιες διαχείρισης κοινωνικής επιχείρησης.
- Οργάνωση και διοίκηση της νέας επιχείρησης.
- Τι είναι πελάτης.
- Έννοια και σημασία ικανοποίησης του πελάτη.
- Διερεύνηση αναγκών του πελάτη.
- Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας.
- Κοινωνικής αντίληψης και επικοινωνίας στις σχέσεις.
- Ανακάλυψη καινοτόμων ιδεών.
- Βασικές έννοιες Η/Υ.
- Επεξεργασία κειμένου.
- Λογιστικά Φύλλα (Excel).
- Εφαρμογές διαδικτύου.
- Προσαρμογή στους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και κινητοποίηση για την εφαρμογή τους.
- Σύγχρονα ζητήματα εργατικού δικαιού και εργατικής νομοθεσίας.

• Κατάρτιση για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων σε θέματα επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι να προετοιμάσει τους καταρτιζόμενους για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό μιας αγροτικής επιχείρησης. Την εξειδίκευση τους σε καινοτόμες καλλιέργειας του γεωργικού τομέα όπου απαιτεί κατάλληλο επίπεδο τεχνικής και οικονομικής εκπαίδευσης, κατάλληλη γνώση των βιολογικών προϊόντων και των προϊόντων ποιότητας, που να είναι συμβατές με τη διατήρηση και αναβάθμιση του τοπίου, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία του καταναλωτή. Τα θέματα στα οποία θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι τα εξής:

- Καινοτόμες καλλιέργειες αγροτικών προϊόντων.
- Βιολογικές καλλιέργειες.
- Συστήματα διαχείρισης ποιότητας αγροτικών προϊόντων.
- Περιβαλλοντική διαχείριση.
- Συστήματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων.
- Μέθοδοι αποθήκευσης και συντήρησης των αγροτικών προϊόντων.
- Ορισμοί και περιγραφή ορολογιών, όπως διασφάλιση ποιότητας, σύστημα ποιότητας, διοίκηση ποιότητας, σύστημα διοίκησης ποιότητας.
- Λειτουργίες μιας αγροτικής επιχείρησης.
- Προγραμματισμός εργασιών – Διαχείριση παραγωγικής ικανότητας.
- Βασικές γνώσεις πληροφορικής.
- Βασικές αρχές για την εκκίνηση επιχειρηματικότητας.
- Βασικές αρχές εργατικού δίκαιου.
- Υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

• Κατάρτιση για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων στον τομέα της μεταποίησης – τυποποίησης – προώθησης αγροτικών προϊόντων
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι να προετοιμάσει τους καταρτιζόμενους στις σύγχρονες μεθόδους μεταποίησης, τυποποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, ώστε να διευκολυνθεί η ανεύρεση εργασίας σε βιομηχανίες μεταποίησης της περιοχής, καθώς θα γνωρίζουν τους σύγχρονους τρόπους μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης των αγροτικών προϊόντων, πως διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων και τους παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και την ζήτηση των προϊόντων αυτών. Τα θέματα στα οποία θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι τα εξής:

- Ποιοτικά χαρακτηριστικά, συνθήκες μεταφοράς και συντήρησης των αγροτικών προϊόντων.
- Εξοπλισμοί και εγκαταστάσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
- Μέθοδοι αποθήκευσης και συντήρησης των αγροτικών προϊόντων.
- Μικροοργανισμοί που αλλοιώνουν τα τρόφιμα, τρόποι πρόληψης της ανάπτυξης των μικροοργανισμών στα τρόφιμα.
- Ορισμοί και περιγραφή ορολογιών, όπως διασφάλιση ποιότητας, σύστημα ποιότητας, διοίκηση ποιότητας, σύστημα διοίκησης ποιότητας.
- Βιολογικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων (έλεγχος της διαδικασίας παραγωγής, μεταποίηση, εμπορία).
- Διατροφική αξία των βιολογικών προϊόντων.
- Η ζήτηση και προσφορά αγροτικών προϊόντων (είδη, νόμος ζήτησης, νόμος προσφοράς, παράγοντες που τους επηρεάζουν).
- Χρηματοδότηση, ανάληψη κινδύνων εμπορίας, πληροφόρηση, έρευνα αγοράς, διαφήμιση, προώθηση, κοστολόγηση.
- Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος.
- Η τεχνική της συνέντευξης.
- Προσαρμογή στους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και κινητοποίηση για την εφαρμογή τους.
- Σύγχρονα ζητήματα εργατικού δικαίου και εργατικής νομοθεσίας.

• Κατάρτιση για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων στον τομέα συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι να προετοιμάσει τους καταρτιζόμενους στις σύγχρονες μεθόδους συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ώστε να διευκολυνθεί η ανεύρεση εργασίας σε βιομηχανίες της περιοχής, καθώς θα γνωρίζουν μεθόδους ελέγχου διάγνωσης και επισκευής βλαβών, τις τεχνικές συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων που παράγουν. Τα θέματα στα οποία θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι τα εξής:

- Στοιχεία μηχανών.
- Μηχανουργική τεχνολογία.
- Τα εργαλεία και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
- Έλεγχος και διάγνωση βλαβών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
- Προγραμματισμένη συντήρηση και ρύθμιση των μηχανών.
- Εξοπλισμός και μηχανήματα υποστήριξης (λέβητες, κομπρεσέρ, γεννήτριες κλπ).
- Εξοπλισμός μηχανουργείου.
- Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος.
- Η τεχνική της συνέντευξης.
- Προσαρμογή στους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και κινητοποίηση για την εφαρμογή τους.
- Σύγχρονα ζητήματα εργατικού δικαίου και εργατικής νομοθεσίας.

• Κατάρτιση για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων σε τεχνικά θέματα μελέτης και εγκατάστασης συστημάτων αξιοποίησης ΑΠΕ με ειδίκευση στα φωτοβολταϊκά συστήματα
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι να προετοιμάσει τους καταρτιζόμενους για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων τους, με την απόκτηση επιπλέον επαγγελματικών προσόντων σε τεχνικά θέματα μελέτης και εγκατάστασης συστημάτων αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την περαιτέρω εξειδίκευσή τους στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα θέματα στα οποία θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι τα εξής:

- Οι μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον Ελλαδικό χώρο.
- Αιολική ενέργεια.
- Γεωθερμία.
- Εισαγωγή στην Ηλιακή Ενέργεια.
- Εφαρμογές φ/β συστημάτων- Βασικός εξοπλισμός – Εγκατάσταση.
- Νομοθεσία στην Ελλάδα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
- Οικονομικά στοιχειά/κόστος συστημάτων.
- Τεχνολογικές & ερευνητικές εξελίξεις σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
- Η προώθηση των Φ/Β Συστημάτων στην Ελλάδα.
- Κοινωνικά θέματα- Αποδοχή Φ/Β Συστημάτων.
- Βασικές αρχές για την εκκίνηση επιχειρηματικότητας.
- Βασικές αρχές εργατικού δίκαιου.
- Υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Απάντηση

—————

Ημερομηνία: 2015-05-06

Από: ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Θέμα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ FORUM ΕΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΙΣ 17:30.
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΑΝ ΑΝΕΡΓΗ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ;

Απάντηση

—————

Ημερομηνία: 2015-05-06

Από: ΜΑΙΡΗ

Θέμα: Απάντηση:ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΥΡΙΟ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 13 ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΚΕΚ ΓΝΩΣΗ ΣΤΙΣ 17:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Απάντηση

—————

Ημερομηνία: 2015-05-06

Από: ΦΙΛΙΩ

Θέμα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ;

Απάντηση

—————

Ημερομηνία: 2015-11-17

Από: ΜΑΙΡΗ

Θέμα: Απάντηση:ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Απάντηση

—————

Ημερομηνία: 2015-05-14

Από: ΝΙΚΟΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Καλημέρα σας, μπορεί κάποιο καταρτιζόμενο άτομο του προγράμματος να απασχοληθεί σε εμπορική επιχείρηση?

Απάντηση

—————

Δημοσκόπηση

Σας άρεσε η νέα μας ιστοσελίδα;

Ναι, βρήκα ότι χρειαζόμουν.
90%
19

Όχι, δεν βρήκα αυτό που έψαχνα.
10%
2

Σύνολο ψήφων: 21


Νέα

ΔΡΑΣΗ 18 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2

2015-05-06 10:53
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     Η ΓΝΩΣΗ Α.Ε. και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ,σας...

—————

ΔΡΑΣΗ 18 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2

2015-05-06 10:47
«Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Προσαρμοσμένο στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας της...

—————

ΔΡΑΣΗ 18 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2

2015-05-06 10:41
                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΓΝΩΣΗ Α.Ε. και η...

—————

ΔΡΑΣΗ 18 - 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

2015-04-20 19:51
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   Πέμπτη,16 Απριλίου 2015 Μ. Μπότσαρη 13,...

—————

ΔΡΑΣΗ 18 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2015-04-16 19:45
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΓΝΩΣΗ Α.Ε. και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» στο πλαίσιο...

—————

ΔΡΑΣΗ 16 - ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

2015-04-09 09:10
ΔΡΑΣΗ 16: Δικτύωση μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Βέροια,...

—————

ΔΡΑΣΗ 16 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2015-04-09 09:09
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Η ΓΝΩΣΗ Α.Ε. και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,σας προσκαλούν να...

—————

ΔΡΑΣΗ 18 - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ

2015-03-20 19:23
  Η ΓΝΩΣΗ Α.Ε. και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης...

—————

ΔΡΑΣΗ 18 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2015-03-20 19:21
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Η ΓΝΩΣΗ Α.Ε. και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,σας προσκαλούν να...

—————Επαφή

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΒΕΡΟΙΑ
59100


2331072663